MEDIATIO Loża Ekspertów Mediacji

tel. +48 728 890 006 • e-mail: mediatio@ambas.org

Mediacja – w odróżnieniu do postępowania sądowego charakteryzuje się mniejszym formalizmem oraz elastycznością, która umożliwia stronom dojście do porozumienia podczas spotkań z mediatorem. Porozumienie zawarte w toku mediacji uwzględnia przede wszystkim interesy i oczekiwania obu stron konfliktu, które mogą kształtować własną rzeczywistość społeczno-prawną, a korzystając z zespołu profesjonalistów takich jak prawnik, negocjator, psycholog i pedagog wspólnie z mediatorem mogą zbudować satysfakcjonujące rozwiązanie w kształcie ugody przybierającej moc orzeczenia sądowego.

Co to jest LOŻA EKSPERTÓW MEDIACJI ?

Loża Ekspertów Mediacji to Zespół Kompetentnych Partnerów Mediacji składający się z Prawników (Adwokatów i Radców Prawnych), Negocjatorów, Psychologów, Pedagogów oraz Mediatorów.
Z inicjatywy i pod kierunkiem mec. Anety Gibek-Wiśniewskiej, która posiada bogate doświadczenia w rozwiązywaniu sporów gospodarczych pomiędzy firmami reprezentującymi kapitał krajowy i zagraniczny oraz aktywnie działa na rzecz podniesienia społecznej świadomości dot. Mediacji tworzymy Zespoły Kompetentnych Partnerów Mediacji na terenie całego kraju. Do naszego Zespołu zapraszamy w pierwszej kolejności Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet, a mianowicie: Prawników, Negocjatorów, Psychologów, Pedagogów oraz Mediatorów z różnych miejscowości na terenie całej Polski.

Co oferujemy ?

Kompleksowe usługi mediacyjne w zakresie zleconych spraw do postępowania mediacyjnego. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę prawników przygotowanych do mediacji czy negocjacji, jak również mediatorów uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego, a następnie sporządzenia ugody, która ma moc orzeczenia sądowego. W ramach usług mediacyjnych, jest możliwość korzystania z opieki psychologa i pedagoga.

Możliwość certyfikowania mediatorów – certyfikowane szkolenia mediacyjne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, która integruje wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa, psychologii i pracy z człowiekiem w procesie mediacji. Dzięki kompleksowej, interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętnościom jej przekazywania, kształcimy najlepszych mediatorów, mających szersze spojrzenie na sytuację i prowadzących do satysfakcjonujących rozwiązań sporów. Kształceni przez nas mediatorzy zyskują wiedzę z 3 komplementarnych bloków.
Szkolenie przygotowuje do prowadzenia mediacji i uprawnia do wpisu na listę mediatorów prowadzoną przez Fundację „Mediatio” przy właściwym sądzie. To podstawowy kurs, po którym można doskonalić swoje umiejętności mediacyjne i wybrać dodatkowe specjalistyczne szkolenie.

Szkolenia dla zawodowych prawników podnoszących swoje kwalifikacje w zakresie mediacji i negocjacji jako nowego narzędzia dla polubownego sposobu załatwiania sporów.

Oferujemy mediacje w zakresie:

  • prawa cywilnego w następujących sprawach: prawa spadkowego, roszczeń majątkowych, podziału majątku, zadośćuczynienia i odszkodowań, prawa zobowiązań, nieruchomości, prawa rzeczowego, prawa własności, zniesienia współwłasności, egzekucji należności, sporów ubezpieczeniowych, umów cywilnoprawnych oraz wielu innych
  • prawa gospodarczego w następujących sprawach: dochodzenia wierzytelności, procesów odszkodowawczych, o zapłatę, umów handlowych, prawa ochrony konkurencji, naruszenia prawa autorskiego, prawa budowlanego oraz decyzji administracyjnych, postępowania upadłościowego i naprawczego, fuzji, przejęć i sprzedaży przedsiębiorstw oraz wielu innych
  • prawa rodzinnego w następujących sprawach: podziału majątku, alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, opieki i kurateli oraz wielu innych
  • prawa pracy w relacjach: pracodawca – pracownik; pracownik – pracownik; pracodawca – związki zawodowe w następujących sprawach: umów o pracę oraz innych umów cywilnoprawnych, wynagrodzenia za pracę, roszczeń związków zawodowych, wypadków przy pracy, dyskryminacji i mobbingu, ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, macierzyńskich i chorobowych, pracowniczych sporów prawnych, układów zbiorowych, sporów zbiorowych, sporów ubezpieczeniowych oraz wielu innych
  • prawa administracyjnego
  • prawa deweloperskiego
  • prawa spółdzielczego
  • prawa lokatorskiego
  • sporów społecznych
  • prawa karnego

Zapraszamy do współpracy i współtworzenia Loży Ekspertów Mediacji skupiających prawników, negocjatorów, mediatorów, psychologów i pedagogów w różnych miejscowościach na terenie całej Polski. Z propozycją biznesowej współpracy zwracamy się w szczególności do Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet.

tel. +48 728 890 006 • e-mail: mediatio@ambas.org